การบัญชีเบื้องต้น

+ การบัญชี คืออะไร ?

           การบัญชี คือ ขั้นตอน ของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลทางการเงิน โดย ขั้นตอนจะมาจาก การคัดเลือก การรวบรวมเอกสาร ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจ มาทำการวิเคราะห์เพื่อลงบันทึกบัญชี

+ การจัดกลุ่มบัญชี สามารถจัดได้กี่กลุ่ม มีอะไรบ้าง ?

           กลุ่มบัญชีสามารถ จัดได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้

 1. ) กลุ่มที่ 1 สินทรัพย์
 2. ) กลุ่มที่ 2 หนี้สิน
 3. ) กลุ่มที่ 3 ส่วนของเจ้าของ
 4. ) กลุ่มที่ 4 รายได้
 5. ) กลุ่มที่ 5 ค่าใช้จ่าย

+ รูปแบบของธุรกิจทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

          แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ) 1 คน
  – เจ้าของคนเดียว -> ขนาดเล็กที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว
 2. ) 2 คนขึ้นไป
  – ห้างหุ้นส่วนสามัญ -> จะจดทะเบียน หรือ ไม่จดก็ได้
  – ห้างหุ้นส่วนจำกัด -> จะต้องจดทะเบียน
  – บริษัทเอกชนจำกัด -> จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน
  – บริษัทมหาชนจำกัด -> จะต้องมีอย่างน้อย 15 คน

+ มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเงินเสนองบการเงิน ได้กล่าวไว้ว่า งบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย อะไรบ้าง ?

 1. ) งบแสดงฐานะทางการเงิน
 2. ) งบกำไรขาดทุน
 3. ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 4. ) งบกระแสเงินสด
 5. ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และนโยบายการบัญชี

# งบกำไรขาดทุน (แบบขั้นเดียว)
# งบกำไรขาดทุน (แบบหลายขั้น)
# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
# งบแสดงฐานะการเงิน


แบบฝึกหัดปลายภาค score:50

1. กระดาษทำการ 6 ช่อง พร้อมบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดูตัวอย่างด้านล่าง >>
http://mimlike.weebly.com/35853619363236043634362536073635358536343619-6-3594365636293591.html
http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/study.php

2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
3. คำนวนหา ราคาทุนสินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย (Perpatal Inventory System) FiFo
4. คำนวนหาดอกเบี้ยรับและวันที่ตั๋วเงินรับครบกำหนด


End….Good luck….