ตัวอย่าง รายชื่อกลุ่มบัญชี 5 กลุ่ม

+ กลุ่มที่ 1 สินทรัพย์ (Assets) แบ่งออกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน กับ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)

  • เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
  • เงินลงทุนชั่วคราว
  • ลูกหนี้การค้า
  • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสุญ (บัญชีปรับมูลค่า บัญชีลูกหนี้การค้า)
  • ตั๋วเงินรับการค้า
  • สินค้าคงเหลือ
  • วัสดุสำนักงาน / วัสดุบริการ
  • รายได้ค้างรับ เช่น รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ / ดอกเบี้ยค้างรับ
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (non-Current Assets)

เงินลงทุนระยะยาว เช่น เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญ หรือ หุ้นกู้ในบริษัทอื่น / บริษัทในเครือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร