ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1

1. ตรรกวิทยาและการใช้
2. คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3. คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4. หน้าที่พลเมืองและกระแสโลกาภิวัตน์
5. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น