ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2

1. หลักการบริหาร
2. English3
3. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (C Programming)
4. หลักการตลาด
5. ดนตรีกับชีวิต