วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

Report (รายงาน)

หัวข้อรายงานวิชา 500402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
chapter # การผลิต และการ Recycle อุปกรอิเล็กทรอนิกส์
ให้นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจ ทำการศึกษา ประมวลความรู้จัดทำเป็นรายงานการค้นคว้าส่วนบุคคล โดยจัดลำดับหัวข้อรายงานด้วยตนเอง
อธิบายสรุปถึงความสำคัญ การนำไปประยุกต์ ใช้กับ ตัว น.ศ. เอง หรือกับสังคม อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก
ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวหนังสือ Font 16
ให้อ้างอิงแหล่งที่มา อย่างน้อย 3 แหล่ง (websites) ท้ายบรรณานุกรม

แหล่งค้นคว้า

อิเล็กทรอนิกส์ – วิกิพีเดีย click
อุปกรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน click
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปจบอยู่ที่ใด click

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อรายงาน
1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร ?
2. ประวัติของอุปกรอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. การใช้งานอุปกรอิเล็กทรอนิกส์
5. การรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
6. การนำอุปกร์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7. สรุปเนื้อหาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


แบบฝึกหัด

xo 90 ข้อ

บทที่ 1-4 25 ข้อ
บทที่ 5-8 65 ข้อ

writer 8 ข้อ

เฉพาะเนื้อส่วนปลายภาคบทที่ 5-8


end……goodlux