สถิติธุรกิจ

สถิติธุรกิจ
Business Statistics

สารบัญ

หน้า

คำนำ………………(3)
สารบัญ……………..(5)

บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น………………(1)

 • 1.1 บทนำ……………………………………………….(1)
 • 1.2 การวัดค่ากลาง………………………………………….(1)
 • 1.3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต………………………………………..(2)
 • 1.4 มัธยฐาน……………………………………………..(5)
 • 1.5 ฐานนิยม……………………………………………..(8)
 • 1.6 ข้อดีและข้อเสียของการวัดค่ากลางแต่ละประเภท……………………(10)
 • 1.7 การวัดการกระจาย……………………………………….(12)
 • 1.8 ความแปรปรวน………………………………………….(12)
 • 1.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน…………………………………….(17)
 • 1.10 สัมประสิทธิ์ความผันแปร…………………………………..(17)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 1…………………………………………..(19)

บทที่ 2 การประมาณค่า…………………………….(23)

 • 2.1 บทนำ……………………………………………………..(23)
 • 2.2 ประเภทของการประมาณค่า……………………………………….(23)
 • 2.3 คุณสมบัติของตัวประมาณค่า……………………………………….(25)
 • 2.4 การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม……………………………..(25)
 • 2.5 การประมาณค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม………………..(29)
 • 2.6 การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม…………………………….(35)
 • 2.7 การประมาณค่าความแตกต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม…………………(36)
 • 2.8 การกำหนดขนาดของตัวอย่าง………………………………………(38)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 2………………………………………………..(41)

บทที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน…………………………(47)

 • 3.1 บทนำ……………………………………………………..(47)
 • 3.2 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน………………………………………(47)
 • 3.3 ความผิดพลาดในการตัดสินใจ………………………………………(50)
 • 3.4 การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม………………………………(51)
 • 3.5 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม……………………(56)
 • 3.6 การทดสอบค่าสัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม……………………………..(65)
 • 3.7 การทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม………………….(66)
 • แบบฝึกหัดบทที่ 3………………………………………………….(73)